Letzte Änderung: 30. Juni 2016

Bewerbung zur Teilnahme

Aktueller Hinweis zu Sprachkursen Polnisch

Viele Studierende haben keine oder wenig Vorkenntnisse in Polnisch, so dass sie sich trotz Interesses für die DPRS nicht zutrauen, an der Deutsch-Polnischen Rechtsschule teilzunehmen. Um hier neue Möglichkeiten zu eröffnen, gibt es die Möglichkeit,  Grund- und/oder vertiefende Sprachkurse in Polnisch „vorzuschalten“ und /oder diese später  begleitend fortzuführen. Interessenten für den Sprachkurs melden sich bitte unter: frs@rewi.hu-berlin.de
Es gibt die Möglichkeit, sich für ein Stipendium für einen Sprachkurs in Polenzu bewerben!
für das Studienjahr 2016/17 bietet der DAAD Stipendien an, Informationen dazu finden Sie hier.
Sie können sich auch für das Deutsch-Polnische Parlamentspraktikum bewerben, Informationen finden Sie hier.

An der Humboldt-Universität zu Berlin:

 

Am Zertifikatsstudiengang der Deutsch - Polnischen Rechtsschule können Studierende der Rechtswissenschaften, Doktoranden, Referendare und Praktiker teilnehmen.
Für Studierende der Rechtswissenschaften, Doktoranden und Referendare ist das Studium kostenfrei. HU-Studierende können mit den Kursen der DPRS BZQ II-Punkte erwerben.
Zum Wintersemester 2016/17 können Bewerbungsunterlagen bis zum 30. Oktober 2016 eingereicht werden. Für die Auswahl benötigen wir:

Die Unterlagen sind zu richten an:

Humboldt-Universität zu Berlin

Juristische Fakultät

Büro für Internationale Programme

Annelin Starke

Deutsch-Polnische Rechtsschule (DPRS)

Fon: +49 30 2093-3336

Fax: +49 30 2093-3414

oder per email an: frs@rewi.hu-berlin.demit dem Betreff: "Bewerbung DPRS".

 

 

An der Universität Breslau:

 

REKRUTACJA DO SZKOŁY  PRAWA NIEMIECKIEGO

NA  ROK AKADEMICKI 2016/2017

 

Niemiecko – Polska Szkoła Prawa Wrocław – Berlin 1.06.2016r. rozpoczyna rekrutację do Szkoły Prawa Niemieckiego, działającej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego we współpracy z Wydziałem Prawa Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie oraz Niemiecko – Polskim Stowarzyszeniem Prawników  (DPJV.e.V) z siedzibą w Berlinie.

 

O przyjęcie do Szkoły Prawa Niemieckiego mogą ubiegać się studenci WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy ukończyli co najmniej II rok studiów (studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych z kierunków prawo, administracja i ekonomia) oraz doktoranci WPAiE.

 

Jednym z warunków przyjęcia do SPN jest co najmniej dobra znajomość języka niemieckiego!

 

Kandydaci powinni w terminie do 14 października 2016 r.  złożyć w sekretariacie Dziekana WPAiE UWr. (budynek A, pok. nr 8) następujące dokumenty:

 

Ø  list motywacyjny  (w języku polskim lub niemieckim!),

Ø  życiorys (uwzględniający ewentualne dotychczasowe osiągnięcia akademickie, np. udział w konferencjach naukowych, seminariach, kołach naukowych, pobyt na stypendium zagranicznym itp.)

Ø  zaświadczenie o znajomości języka  niemieckiego (w przypadku braku odpowiedniego zaświadczenia – oświadczenie kandydata o znajomości języka niemieckiego)

Ø  zaświadczenie wystawione przez właściwy dziekanat o średniej ocenie z dotychczasowego  przebiegu studiów

Ø  wypełniony formularz zgłoszeniowy (plik do pobrania ze strony internetowej)

Ø  zdjęcie

 

Dodatkowo o przyjęcie do Szkoły Prawa Niemieckiego mogą ubiegać się zainteresowane osoby, które nie są studentami lub doktorantami WPAiE UWr. Osoby te mogą uczestniczyć w zajęciach SPN na zasadzie odpłatności za uczestnictwo.

Opłata za 4 semestry nauki wynosi 1000,- Euro i może zostać uiszczona w dwóch ratach po 500,- Euro (dowód wpłaty kwoty w Euro lub równowartości w PLN  wg kursu banku z dnia dokonania przelewu należy załączyć do dokumentów rekrutacyjnych, zgodnie z wykazem powyżej)

Koszty przelewu bankowego ponosi kandydat! Wpłaty należy dokonać na następujące konto bankowe:

 

Uniwersytet Wrocławski

Pl. Uniwersytecki 1

50 137 Wrocław

49 10 90 2398 0000 0006 0800 5079

Bank Zachodni WBK S.A. 10/Wrocław

Należy zaznaczyć  tytuł wpłaty: 8-28-160 opłata za uczestnictwo w Szkole Prawa Niemieckiego 2016/17

 

Dla osób, które nie są studentami lub doktorantami WPAiE przewidziane jest 10 miejsc.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.  Kandydaci powinni złożyć komplet dokumentów zgodnie z wykazem zamieszczonym powyżej oraz dodatkowo dokument potwierdzający dokonanie przelewu.

 

Podania złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane.

Dodatkowych informacji dotyczących rekrutacji do Szkoły Prawa Niemieckiego udziela dr Agnieszka Malicka w godzinach konsultacji.

 

Dodatkowe informacje http://prawo.uni.wroc.pl/taxonomy/term/132