Direkt zum InhaltDirekt zur SucheDirekt zur Navigation
▼ Zielgruppen ▼

Humboldt-Universität zu Berlin - Juristische Fakultät

Bewerbung

Viele Studierende haben keine oder wenig Vorkenntnisse in Polnisch, so dass sie sich trotz Interesses für die DPRS nicht zutrauen, an der Deutsch-Polnischen Rechtsschule teilzunehmen. Um hier neue Möglichkeiten zu eröffnen, gibt es die Möglichkeit,  Grund- und/oder vertiefende Sprachkurse in Polnisch „vorzuschalten“ und/oder diese später begleitend fortzuführen. Interessenten für den Sprachkurs melden sich bitte unter: frs@rewi.hu-berlin.de

Es gibt die Möglichkeit, sich für ein Stipendium für einen Sprachkurs in Polen zu bewerben.

Für das Studienjahr 2019/2020 bietet der DAAD Stipendien an.

Sie können sich auch für das Deutsch-Polnische Parlamentspraktikum bewerben.

Bewerbung an der Humboldt-Universität zu Berlin

Am Zertifikatsstudiengang der Deutsch-Polnischen Rechtsschule können Studierende der Rechtswissenschaften, Doktoranden, Referendare und Praktiker teilnehmen.

Für Studierende der Rechtswissenschaften, Doktoranden und Referendare ist das Studium kostenfrei. HU-Studierende können mit den Kursen der DPRS BZQ II-Punkte erwerben.

Zum Sommersemester 2020 können Bewerbungsunterlagen in der Zeit vom 30.3. - 8.4.2020 eingereicht werden, HU-Studierenden bewerben sich bitte über agnes. Für die Auswahl benötigen wir:

  • einen Lebenslauf mit Angaben zum Kenntnisstand der polnischen Sprache
  • ein Motivationsschreiben
  • eine Leistungsübersicht.

Die Unterlagen sind zu richten an

Humboldt-Universität zu Berlin
Juristische Fakultät
Büro für Internationale Programme
Annelin Starke
Deutsch-Polnische Rechtsschule (DPRS)
10099 Berlin

Fon: +49 30 2093-3336
Fax: +49 30 2093-3414

oder per E-Mail an: frs@rewi.hu-berlin.de mit dem Betreff: „Bewerbung DPRS“.

 

REKRUTACJA DO SZKOŁY PRAWA NIEMIECKIEGO 2019/2020

 

Niemiecko – Polska Szkoła Prawa Wrocław – Berlin rozpoczyna rekrutację do Szkoły Prawa Niemieckiego, działającej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego we współpracy z Wydziałem Prawa Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie oraz Niemiecko – Polskim Stowarzyszeniem Prawników  (DPJV e.V) z siedzibą w Berlinie.

 

O przyjęcie do Szkoły Prawa Niemieckiego mogą ubiegać się studenci WPAE Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy ukończyli co najmniej II rok studiów (studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych z kierunków prawo, administracja i ekonomia) oraz doktoranci WPAE.

Warunkiem przyjęcia do SPN jest co najmniej dobra znajomość języka niemieckiego!

Kandydaci powinni w terminie do 15.10.2019 złożyć w sekretariacie Dziekana WPAE UWr. (budynek A, pok. nr 8) następujące dokumenty:

 

- list motywacyjny,

- życiorys (uwzględniający dotychczasowe osiągnięcia akademickie, np. udział w konferencjach naukowych, seminariach, kołach naukowych, pobyt na stypendium zagranicznym itp.)

- zaświadczenie o znajomości języka niemieckiego (w przypadku braku odpowiedniego zaświadczenia – oświadczenie kandydata o znajomości języka niemieckiego)

- zaświadczenie wystawione przez właściwy dziekanat o średniej ocenie z dotychczasowego  przebiegu studiów

- wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem RODO (plik do pobrania jako załącznik do ogłoszenia na stronie WPAE; https://prawo.uni.wroc.pl/node/32333)

- zdjęcie

 

Dodatkowo o przyjęcie do Szkoły Prawa Niemieckiego mogą ubiegać się zainteresowane osoby, które nie są studentami lub doktorantami WPAE UWr. Osoby te mogą uczestniczyć w zajęciach SPN na zasadzie odpłatności za uczestnictwo.

Opłata za 4 semestry nauki wynosi 1000,- Euro i może zostać uiszczona w dwóch ratach po 500,- Euro (dowód wpłaty kwoty w Euro lub równowartości w PLN wg kursu banku z dnia dokonania przelewu należy załączyć do dokumentów rekrutacyjnych; koszty przelewu bankowego ponosi kandydat!). Wpłaty należy dokonać na następujące konto bankowe:
 

Uniwersytet Wrocławski

Pl. Uniwersytecki 1

50 137 Wrocław

 

Konto w Euro: Santander Bank Polska S.A., Rynek 9/11, 50-950 Wrocław

nr konta: PL 65 1090 2398 0000 0001 1365 5931; kod Swift: WBK PPL PP

 

Konto w PLN: Santander Bank Polska S.A., ul. Kuźnicza 17/19, 50-950 Wrocław

nr konta: 68 1090 2503 0000 0001 0246 5849; kod Swift: WBK PPL PP

 

Należy zaznaczyć tytuł wpłaty: 8-28-160 opłata za uczestnictwo w Szkole Prawa Niemieckiego oraz imię i nazwisko kandydata

Dla osób, które nie są studentami lub doktorantami WPAE przewidziane jest 10 miejsc.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Kandydaci powinni złożyć komplet dokumentów zgodnie z wykazem zamieszczonym powyżej oraz dodatkowo dokument potwierdzający dokonanie przelewu.

INFORMACJE O REKRUTACJI 2019/20 I WYMAGANYCH DOKUMENTACH NA STRONIE: https://prawo.uni.wroc.pl/node/38305

Dodatkowych INFORMACJI O  REKRUTACJI UDZIELA DR AGNIESZKA MALICKA w godzinach konsultacji (podane na stronie pracownika)

Dodatkowe informacje o Szkole Prawa Niemieckiego: http://prawo.uni.wroc.pl/taxonomy/term/132